Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Art.1 Privacyregels

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (= AGV, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven en handelaars bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen.

Met deze privacy overeenkomst willen we u duidelijke en nauwkeurige informatie geven over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Art.2 De verwerkingsverantwoordelijke

De "verwerkingsverantwoordelijke" van uw persoonsgegevens is de verantwoordelijke van de website die u heeft gebruikt en via dewelke u persoonsgegevens heeft gegeven.

Art.3 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

We kunnen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor legitieme en noodzakelijke doeleinden (art. 6 van de AVG): Dat betekent dat we uw persoonsgegevens verwerken, al dan niet elektronisch, voor legitieme contractuele, zakelijke en veiligheids-/beveiligingsdoeleinden.

Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende :

 • Aanvragen voor informatie, aanbiedingen en prospecten;
 • Mededelingen in het kader van de uitvoering van het contract;

Art.4 Wat zijn de persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot u op basis waarvan u kan worden geïdentificeerd. Anonieme gegevens aan de hand waarvan iemand niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens kunnen onder meer zijn :

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.;
 • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, ...);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, ...);
 • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract (voorwerp van het contract, factureringsadres, beroepsmatige gegevens, ...);
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, ...);

Gevoelige gegevens :
De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen of de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een natuurlijke persoon als zodanig of gegevens die de seksuele geaardheid of het seksuele leven van een natuurlijke persoon betreffen, zijn verboden. Wij verbinden ons ertoe dit verbod strikt na te leven.

Hoe gebruiken we uw gegevens ?
Met wie delen we uw gegevens ?

Art.5 Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de initiële gegevens van uzelf afkomstig. Indien u niet van plan bent de vereiste of noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunt u bepaalde voordelen verliezen en/of kunnen we besluiten onze diensten te beëindigen.

Art.6 Toegang tot persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn normaal gezien alleen voor intern gebruik. Voor bepaalde legitieme redenen kunnen uw persoonsgegevens aan en door derden worden verstrekt of zelfs verwerkt. We zorgen ervoor dat onze onderaannemers de AVG-regelgeving naleven. De gegevensverwerking door deze laatsten is onderworpen aan een strikt juridisch kader.

Art.7 Bewaartermijn van de gegevens

We zetten de nodige middelen in om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden en dat deze de wettelijke termijnen niet overschrijden.

Art.8 Wat zijn uw rechten ?

Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens van iedereen te waarborgen (Art. 32 van de AVG).

 • Recht op toegang (Art. 15 van de AVG);

Wij verlenen het recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens en het recht om deze te verkrijgen of er een kopie van te maken voor zover dit redelijk is.

 • Recht op rechtzetting (Art. 16 van de AVG);

Wij kennen de mogelijkheid toe om een rechtzetting van foutieve gegevens aan te vragen en te vragen deze aan te vullen zoals ze moeten zijn. We zullen de wijzigingen meedelen aan de betrokken partij.

 • Recht om te worden vergeten (Art. 17 van de AVG) en het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 van de AVG);

Wij verbinden ons er in het bijzonder toe om in de volgende gevallen de verwijdering van persoonsgegevens toe te staan :

 • Gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Recht om een klacht in te dienen (Art. 77 van de AVG);

De klant heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.

Art.9. Wat is onze verbintenis

We hebben tot doel beveiligingstechnieken te implementeren om de opgeslagen gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, onwettige of accidentele vernietiging en onbedoeld verlies.

Art.10. Procedure bij inbreuken

Het is altijd mogelijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt in verkeerde handen vallen als gevolg van menselijke fouten, computerfouten, enz. Indien de inbreuk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de persoon, zullen we de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen. We zullen ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacycommissie van de inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk, tenzij de inbreuk geen hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de persoon. (Art. 32-34 van de AVG).

Uw toestemming :

Art. 11. Toestemming

U dient uw uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde, op eenvoudig schriftelijk verzoek, in te trekken. We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.

Moors Dries

Perfectie ten top

Bestratingswerken

Een terras, oprit of tuinpaden moeten passen bij de stijl van uw woning om optimaal tot hun recht te komen. Daarnaast is het zorgen voor een correcte basis van zeer groot belang om gedurende vele jaren zorgeloos te kunnen genieten van uw investering. Laat daarom niet zomaar door eender wie uw bestratingswerken bij uw woning of zaak uitvoeren, maar kies voor specialist Moors Dries BV.

Diverse materialen

Zowel klinkers, gewone terrastegels als kasseien en boordstenen worden door ons met de grootste zorg en oog voor perfectie geplaatst. Ook de ondergrond wordt vooraf goed bekeken zodat we een stevige en goed drainerende basis kunnen voorzien om barsten te vermijden.

Eerlijke en klantvriendelijke service

Bij Dries Moors is klant absoluut koning. Dit betekent dat wij bij al onze werken, dus zeker ook bij onze bestratingswerken regio Limburg-Linkhout-Lummen, zorgen voor goede afspraken en duidelijkheid vooraf. Op die manier zorgen wij ervoor dat ons bestand van tevreden klanten dagelijks stijgt.

Neem vrijblijvend contact op voor een gratis offerte!

 
 
 

Grond- en rioleringswerken

Moors Dries BV verzorgt eveneens al uw rioleringswerken. Zowel bij nieuwbouwprojecten als bij het verbouwen van een bestaande woning zijn wij dé partner waarop u steeds kunt rekenen.

Graafwerken

Ook het bouwrijp maken van alle terreinen zodat uw aannemers meteen van start kunnen gaan met de bouw van uw project kunt u met ons regelen. Wij beschikken over de nodige, professionele materialen zodat alle werken vlot en probleemloos kunnen verlopen.

Nivelleringswerken

Nivelleringswerken zijn eigenlijk de werken die men verstaat onder het lasergestuurd egaliseren van terreinen. Dit wordt zowel in de privésector gebruikt, maar eveneens voor industrie of overheden.

Laat uw graaf- en rioleringswerken vakkundig uitvoeren en contacteer Moors Dries BV uit Linkhout-Lummen-Limburg.

Volg zeker ook onze Facebookpagina en ontdek meer over onze laatste projecten.

Omheiningen

Passende omheining laten plaatsen

Heel wat mensen voelen zich vandaag de dag onveilig in hun eigen huis. Daarom wordt er vaak geopteerd om een degelijke omheining te plaatsen zodat de woning afgeschermd wordt.

Hout, draad, beton

U kunt uw omheining laten plaatsen door Moors Dries BV uit Limburg indien u opteert voor een houten, betonnen of draadomheining. Wij plaatsen alle omheiningen volgens de regels van de kunst en zorgen voor een stevige basis zodat alles stevig blijft staan, ook bij windstoten of andere ongunstige weersomstandigheden.

Omheining in harmonie met de stijl van uw woning

Een belangrijk, niet te vergeten punt, is de stijl van uw omheining. Deze dient mooi te passen bij uw gebouw om een perfect geheel te vormen. Laat u door Dries Moors adviseren en neem vandaag nog contact op voor informatie of een vrijblijvende offerte!

Realisaties


All Items
Verhardingen
Tuinaanleg
Omheiningen
Bestratingswerken
Grond- en rioleringswerken
TOON MEER WORDT GELADEN... ALLES WORDT GETOOND

Contacteer ons

U kan ons contacteren op volgende manieren:

* Telefonisch via:
Tel: 011 63 37 39
Tel: 0477 86 53 13

* Via e-mail:


Moors Dries BV respecteert uw privacy.
Volgens de privacy wet dd. 08/12/1992 heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken of te laten verwijderen en dit op eerste aanvraag.
Uw persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden.